VARAUSEHDOT

Voimassa 1.12.2017 alkaen

Mikäli toisin ei ole sovittu, näitä ehtoja sovelletaan Urkin Piilopirtti Oy:n (myöhemmin UPP) myymiin tuotteisiin ja palveluihin, joita ovat ensisijaisesti majoitus-, ohjelma-, sauna-, ruoka- ja kokouspalvelut. Ehdot ovat pääsääntöisesti voimassa, kun ryhmäkoko 6-100 hlöä. Varausehdot näitä isommille ja pienemmille ryhmille voidaan sopia erikseen. Erityisajankohtiin voidaan soveltaa erikoisehtoja.

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu tuote-/palvelukuvauksiin ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin. UPP:n antama tarjous on voimassa kaksi viikkoa, ellei tarjouksessa toisin ole mainittu. Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä vaiheessa, kun asiakas on tehnyt varauksen ja saanut siitä vahvistuksen UPP:ltä.

Kaikki peruutukset ja ryhmäkoon muutokset tehtävä kirjallisina Urkin Piilopirtille alla mainituilla vuorokausimäärärajoilla. Vuorokausia laskettaessa kellonajan määrittää varatun palvelutapah­tuman aloituskellonaika (majoituksen ollessa kyseessä klo 13). Sen jälkeen saapuneet ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seuraa­vana päivänä.

Kulut lasketaan varattujen palvelujen yhteissummasta – ei vain ensimmäisen yön/päivän osalta.

UPP ei vastaa näiden ehtojen julkaisemisen jälkeen ilmaantuneista, siitä riippumattomista muutoksista, kuten force majeure (lakko, tulipalo, vesivahinko, luonnon katastrofi, sotatila tms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa toimintakykyä).

Maksuehdot

Maksut maksetaan euroina ja mahdollisen ennakkomaksun on oltava Urkin Piilopirtin tilillä viimeistään eräpäivänä. Loppulasku lähetään vierailun jälkeen. Maksuaika on 10 vrk, jos toisin ei ole sovittu. Mikäli lähetettyä laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on UPP:lla oikeus maksumuistutuksessa laskuttaa lisäksi eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa ja perimiskulut.

Ennakkomaksua voidaan periä seuraavasti:

 • 25 % palvelun kokonaishinnasta, jos palvelu varataan viimeistään 2 kk ennen palvelu­toiminnan alkua
 • 50 % palvelun kokonaishinnasta, jos palvelu varataan myöhemmin kuin 2 kk ennen palvelutoiminnan alkua
 • loppumaksu suoritetaan 10 vrk loppulaskun päivämäärästä (pääsääntöisesti 10 vrk kuluttua palvelutoiminnan toteutuksesta)

Peruutukset ja muutokset; majoitus sekä kokoustilat ja saunat

Tilatarpeet, asiakkaiden viipymä, kellonajat ja mahdolliset erikoistoiveet sekä laskutusosoite on ilmoitettava UPP:lle viimeistään 2 viikkoa ennen varauksen alkua.

Asiakkaan on peruutettava varaus viivytyksettä, mikäli palvelua ei aiota käyttää. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Peruutuspäivä on se päivä, jona UPP on saanut tiedon peruutuksesta (ks. kellonaika yllä).

Asiakas voi peruuttaa varauksensa seuraavin maksuehdoin:

 • peruutus veloituksetta kun varauksen alkamiseen on aikaa 2 kk tai enemmän, mutta varauksesta peritään toimituskulut 30 € (sis. alv 24 %)
 • peritään 50 % varatun palvelun hinnasta kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 kk, mutta vähintään 1 kk
 • peritään koko palvelun hinta kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 1 kk

Peruutukset ja muutokset; ruoka-, kokouspaketti- ja ohjelmapalvelut

Tilatarpeet ja kellonajat (kokouspaketti), nimilista ja huonejako (majoitus), menuvalinnat ja ruokarajoitteet (ruokailut), kellonajat ja mahdolliset erikoistoiveet sekä laskutusosoite on ilmoitettava UPP:lle viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua.

Asiakas voi peruuttaa varauksensa seuraavin maksuehdoin:

 • peruutus veloituksetta kun varauksen alkamiseen on aikaa 1 kk tai enemmän, mutta varauksesta peritään toimituskulut 30 € (sis. alv 24 %)
 • peritään 50 % varatun palvelun hinnasta kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 1 kk, mutta vähintään 14 vrk
 • peritään koko palvelun hinta kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk

Henkilömäärämuutoksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 • ryhmän henkilömäärä arvioidaan 1 kk ennen saapumista ja vahvistetaan 14 vrk ennen saapumista
 • tämän jälkeen sallitaan 10 % poikkeamat: jos ryhmän koko pienenee 10 % alkuperäisestä varauksesta, niin laskusta vähennetään 10 % etukäteen vahvistetusta henkilömäärästä – ilmoitus vähennyksestä tulee olla Urkin Piilopirtillä viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkua, mikä toimii laskutusperusteena
 • jos ryhmän koko on suurempi kuin etukäteen ilmoitettu henkilömäärä, UPP vahvistaa ryhmäkoon muutoksen kapasiteettinsa puitteissa ja laskuttaa todellisen henkilömäärän mukaan

UPP:n oikeus peruuttaa varaus

Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi UPP peruuttaa varauksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia perutusta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Oikeus hintojen muutoksiin

UPP varaa oikeuden hintojen muutoksiin, mikäli osallistujamäärä muuttuu missään varatuissa palveluissa ja annettu hinta on perustunut kokonaan tai osittain osallistujamäärään. Urkin Piilo­pirtti varaa myös oikeuden muuttaa budjetoituja ja arvioituja hintoja, mikäli hankintakustan­nukset nousevat huomattavasti (ns. merkittävä muutos varatuissa palveluissa).

Huomautukset

Kaikki palveluihin liittyvät valitukset on osoitettava suoraan UPP:lle välittömästi palvelutapahtuman aikana tai aiheen ilmaannuttua viipymättä sen jälkeen, kuitenkin viimeistään 14 vrk kuluessa siitä, kun siihen on ollut mahdollisuus.

Vahingonkorvaukset

Asiakkaalla on oikeus korvaukseen osoittamastaan henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta, jonka UPP:n suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheutunut, jos virhe tai vahinko johtuu sen huolimat­tomuudesta. UPP ei korvaa esimerkiksi luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, keli­rikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Asiakas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän/varaamansa ryhmä on aiheuttanut UPP:lle (ks. lisäksi erityisehdot alla).

Erityisehdot

Avaimet

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta UPP:lla on oikeus periä kaikki uudelleen­sarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 30 € (sis. alv 24 %).

Tupakointi

Tupakointi on sallittu vain tilojen ulkopuolella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista UPP:lla on oikeus veloittaa siivouksesta ja tuuletuksesta aiheutuneet lisäkulut.

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet sallitaan vain niille osoitetuissa tiloissa. Eläimet on pidettävä kytkettyinä ja ne eivät saa olla kohteessa yksin ilman valvontaa. Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota siisteyteen. Kohde tarkistetaan aina lemmikkieläimen jälkeen. Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista. Mikäli asiakas tuo lemmikin tiloihin, joihin sitä ei ole sallittu, hän on velvollinen korvaamaan kohteen suursiivouksesta aiheutuneet kustannukset täysimääräisenä.

Sovellettava laki

Sopijaosapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.